http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

แบ่งปัน เฉลย utq 2102

(อ่าน 30607/ ตอบ 35)

toyka

Post test=  16/20


1. มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีกี่สาระ กี่มาตรฐานการเรียนรู้


ก. 6 สาระ 6 มาตรฐาน


ข. 4 สาระ 4 มาตรฐาน


ค. 5 สาระ 5 มาตรฐาน


ง. 4 สาระ 6 มาตรฐาน


2. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสอดคล้องกับข้อใด


 ก. การสังเกตการณ์ทำงานของผู้เรียน


 ข. ประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน


 ค. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน


 ง. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


3. สาระการเรียนรู้ที่ 4 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กำหนดให้เรียนรู้ในเรื่องอะไร


 ก. การออกแบบและเทคโนโลยี


 ข. การดำรงชีวิตและครอบครัว


 ค. การอาชีพ


 ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะใด


 ก. คลอบคลุมเนื้อหาไปสู่การสร้างชิ้นงาน /ภาระงาน


 ข. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน


 ค. มีการวิเคราะห์มาตรฐานผู้เรียน


 ง. มีความสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้


5. ถ้าจะกล่าวถึงการประเมินแบบกระบวนการกลุ่ม ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง


 ก. ประเมินขั้นตอนการทำงาน


 ข. ประเมินเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม


 ค. ประเมินคุณภาพชิ้นงาน


 ง. ประเมินตามจุดประสงค์นำทาง


6. ข้อใดเป็นการยืนยันว่าผู้เรียนมีความชำนาญและมีความเข้าใจที่คงทน


ก .ทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนได้คะแนนสูง


 ข. ทำแบบทดสอบระดับชาติได้ดีเป็นที่น่าพอใจ


 ค. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


 ง. เขียน เล่าเรื่อง ได้ครบทุกเนื้อหา


7. ครูสอนวิชางานประดิษฐ์ท่านหนึ่ง ทำการทดสอบนักเรียนเป็นระยะ


 ก. ประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


 ข. ประเมินตามสภาพจริง


 ค. ประเมินแบบอิงประสบการณ์


 ง. การประเมินระหว่างเรียน


8. การวิเคราะห์รายวิชาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ควรกำหนดให้มี KPA ข้อความใดถูกต้อง


 ก. K หมายถึง ทักษะกระบวนการ


     P หมายถึง กำหนดการทำงาน


     A หมายถึง การวิเคราะห์ผู้เรียน


ข. K หมายถึง ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับ


    P หมายถึง วางแผนสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ


   A หมายถึง รูปแบบการประเมินที่ชัดเจน


ค. K หมายถึง ความรู้


    P หมายถึง ความจำ


   A หมายถึง ความเข้าใจและการนำไปใช้


ง. K หมายถึง ความรู้


    P หมายถึง ทักษะ กระบวนการ


    A หมายถึง คุณลักษณะ


9. การจัดทำ หน่วยการเรียนรู้ ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง


ก. ครูสามกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน


ข. ครูตาลเขียนคำอธิบายรายวิชา


ค. ครูนางสร้างเกณฑ์การประเมินผล


ง. ครูฉ่างกำหนดสาระการเรียนรู้


10. ร่องรอย หลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อใดถูกต้อง


 ก. ร่องรอยที่เกิดจากการวัดและประเมินผล


 ข. ปรากฏในสาระการเรียนรู้


 ค. ปรากฏในภาระงาน / ชิ้นงาน


 ง. ปรากฏในคำอธิบายรายวิชา


11. การทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก แยกความคิดที่แตกต่างกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง


ก. ครูแอนชอบประดิษฐ์ของชำร่วยแจกเพื่อน ๆ แสดงว่าครูแอนใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา


ข. ครูอ๋อย เป็นคนมีเหตุผลตัดสินใจได้แม่นยำ รวดเร็ว แสดงว่าสมองซีกซ้ายของครู อ๋อยทำงานได้ดี


ค. ครูเดช ตัดสินใจเลือกตุ๊กตาให้ลูกสาวไม่ได้เพราะชอบทุกแบบ แสดงว่าครูเดชใช้สมองซีกขวา มากกว่าซีกซ้าย


ง. ครูแอ๋ว ดุด่านักเรียนที่ชอบเต้นทุกครั้ง แสดงว่าสมองซีกซ้ายของครูแอ๋วแย่กว่าผู้อื่น


12. ข้อใดกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง


ก. ความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องอาศัยพรสวรรค์สามารถฝึกฝนได้


ข. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์เฉพาะตน


ค. การคิดออกนอกกรอบเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์


ง. ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการพบปัญหา และอุปสรรค


13. การวางแผนจัดประสบการณ์แบบ Backward design หมายถึงข้อใด


ก. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน


ข. จัดกิจกรรมที่เหมาะกับวัย และประสบการณ์ของผู้เรียน


ค. จัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์


ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชุมชน


14. ชิ้นงานและภาระงานที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จนผลงานปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นเด่นชัดในเรื่องใดมากที่สุด


ก. มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้สอน และผู้เรียน


ข. กิจกรรมที่จัดสนองตอบผลการเรียนรู้


ค. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน


ง. ตรงตามจุดประสงค์และตัวชี้วัด


15. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ต้องสะท้อนให้เห็นถึงสาระ หรือประเด็นสำคัญ ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ ข้อใดถือว่าตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม


ก. สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ และเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน


ข. สัมพันธ์กันระหว่างวัตถุประสงค์กับผลการเรียนรู้


ค. น่าสนใจ อยากเรียนรู้ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต


ง. น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน


16. การสอนแบบอิงประสบการณ์ คือการสอนในลักษณะข้อใด


ก. การนำประสบการณ์ของนักเรียนมาประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน


ข. นักเรียนนำประสบการณ์ที่คัดเลือกในกลุ่มมาแสดงบทบาทสมมุติ


ค. ประสบการณ์ที่คาดหวังที่ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาในการแสวงหาความรู้ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะ จากแหล่งวิทยากร


 ง. ประสบการณ์ที่คาดหวังที่ผู้สอนได้ถ่ายทอดให้นักเรียน แล้วมีการวัดผลประเมินผล


17. การสอนแบบอิงประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนมีการสอนเป็นลำดับตามขั้นตอน ขั้นตอนแรกของการสอนคือข้อใด


ก. เผชิญประสบการณ์


ข. ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์


ค. ปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์


ง. รายงานการผลเผชิญประสบการณ์


18. Learning Center หมายถึงอะไร


ก. การเรียนแบบศูนย์การเรียน


ข. การเรียนแบบอิงประสบการณ์


ค. การเรียนแบบบทบาทสมมุติ


ง. การเรียนแบบทดลอง


19. การกำหนดปริมาณ และคุณภาพ ของชิ้นงาน จะปรากฏอยู่ในหัวข้อใดของโครงงาน


ก. รูปแบบของงาน


ข. วัตถุประสงค์


ค. วิธีดำเนินการ


ง. เป้าหมาย


20. ข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้


ก. ครู


ข. แบบทดสอบ


ค. แผนการจัดการเรียนรู้


ง. ผู้เรียน


ครูอนุบาล

ขอบคุณค่ะ

ครูเทพเจริญ

ขอบคุณ...ซิ     

aew

อ้อยPost test=  16/20
1. มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีกี่สาระ กี่มาตรฐานการเรียนรู้
ก. 6 สาระ 6 มาตรฐาน
ข. 4 สาระ 4 มาตรฐาน
ค. 5 สาระ 5 มาตรฐาน
ง. 4 สาระ 6 มาตรฐาน
2. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสอดคล้องกับข้อใด
 ก. การสังเกตการณ์ทำงานของผู้เรียน
 ข. ประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
 ค. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน
 ง. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. สาระการเรียนรู้ที่ 4 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กำหนดให้เรียนรู้ในเรื่องอะไร
 ก. การออกแบบและเทคโนโลยี
 ข. การดำรงชีวิตและครอบครัว
 ค. การอาชีพ
 ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะใด
 ก. คลอบคลุมเนื้อหาไปสู่การสร้างชิ้นงาน /ภาระงาน
 ข. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
 ค. มีการวิเคราะห์มาตรฐานผู้เรียน
 ง. มีความสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้
5. ถ้าจะกล่าวถึงการประเมินแบบกระบวนการกลุ่ม ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้อง
 ก. ประเมินขั้นตอนการทำงาน
 ข. ประเมินเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม
 ค. ประเมินคุณภาพชิ้นงาน
 ง. ประเมินตามจุดประสงค์นำทาง
6. ข้อใดเป็นการยืนยันว่าผู้เรียนมีความชำนาญและมีความเข้าใจที่คงทน
ก .ทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนได้คะแนนสูง
 ข. ทำแบบทดสอบระดับชาติได้ดีเป็นที่น่าพอใจ
 ค. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 ง. เขียน เล่าเรื่อง ได้ครบทุกเนื้อหา
7. ครูสอนวิชางานประดิษฐ์ท่านหนึ่ง ทำการทดสอบนักเรียนเป็นระยะ
 ก. ประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 ข. ประเมินตามสภาพจริง
 ค. ประเมินแบบอิงประสบการณ์
 ง. การประเมินระหว่างเรียน
8. การวิเคราะห์รายวิชาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ควรกำหนดให้มี KPA ข้อความใดถูกต้อง
 ก. K หมายถึง ทักษะกระบวนการ
     P หมายถึง กำหนดการทำงาน
     A หมายถึง การวิเคราะห์ผู้เรียน
ข. K หมายถึง ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับ
    P หมายถึง วางแผนสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ
   A หมายถึง รูปแบบการประเมินที่ชัดเจน
ค. K หมายถึง ความรู้
    P หมายถึง ความจำ
   A หมายถึง ความเข้าใจและการนำไปใช้
ง. K หมายถึง ความรู้
    P หมายถึง ทักษะ กระบวนการ
    A หมายถึง คุณลักษณะ
9. การจัดทำ หน่วยการเรียนรู้ ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
ก. ครูสามกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน
ข. ครูตาลเขียนคำอธิบายรายวิชา
ค. ครูนางสร้างเกณฑ์การประเมินผล
ง. ครูฉ่างกำหนดสาระการเรียนรู้
10. ร่องรอย หลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อใดถูกต้อง
 ก. ร่องรอยที่เกิดจากการวัดและประเมินผล
 ข. ปรากฏในสาระการเรียนรู้
 ค. ปรากฏในภาระงาน / ชิ้นงาน
 ง. ปรากฏในคำอธิบายรายวิชา
11. การทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก แยกความคิดที่แตกต่างกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ครูแอนชอบประดิษฐ์ของชำร่วยแจกเพื่อน ๆ แสดงว่าครูแอนใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา
ข. ครูอ๋อย เป็นคนมีเหตุผลตัดสินใจได้แม่นยำ รวดเร็ว แสดงว่าสมองซีกซ้ายของครู อ๋อยทำงานได้ดี
ค. ครูเดช ตัดสินใจเลือกตุ๊กตาให้ลูกสาวไม่ได้เพราะชอบทุกแบบ แสดงว่าครูเดชใช้สมองซีกขวา มากกว่าซีกซ้าย
ง. ครูแอ๋ว ดุด่านักเรียนที่ชอบเต้นทุกครั้ง แสดงว่าสมองซีกซ้ายของครูแอ๋วแย่กว่าผู้อื่น
12. ข้อใดกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง
ก. ความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องอาศัยพรสวรรค์สามารถฝึกฝนได้
ข. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพรสวรรค์เฉพาะตน
ค. การคิดออกนอกกรอบเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์
ง. ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการพบปัญหา และอุปสรรค
13. การวางแผนจัดประสบการณ์แบบ Backward design หมายถึงข้อใด
ก. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
ข. จัดกิจกรรมที่เหมาะกับวัย และประสบการณ์ของผู้เรียน
ค. จัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชุมชน
14. ชิ้นงานและภาระงานที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จนผลงานปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นเด่นชัดในเรื่องใดมากที่สุด
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้สอน และผู้เรียน
ข. กิจกรรมที่จัดสนองตอบผลการเรียนรู้
ค. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ง. ตรงตามจุดประสงค์และตัวชี้วัด
15. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ต้องสะท้อนให้เห็นถึงสาระ หรือประเด็นสำคัญ ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ ข้อใดถือว่าตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ก. สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ และเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ข. สัมพันธ์กันระหว่างวัตถุประสงค์กับผลการเรียนรู้
ค. น่าสนใจ อยากเรียนรู้ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต
ง. น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน
16. การสอนแบบอิงประสบการณ์ คือการสอนในลักษณะข้อใด
ก. การนำประสบการณ์ของนักเรียนมาประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข. นักเรียนนำประสบการณ์ที่คัดเลือกในกลุ่มมาแสดงบทบาทสมมุติ
ค. ประสบการณ์ที่คาดหวังที่ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาในการแสวงหาความรู้ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะ จากแหล่งวิทยากร
 ง. ประสบการณ์ที่คาดหวังที่ผู้สอนได้ถ่ายทอดให้นักเรียน แล้วมีการวัดผลประเมินผล
17. การสอนแบบอิงประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนมีการสอนเป็นลำดับตามขั้นตอน ขั้นตอนแรกของการสอนคือข้อใด
ก. เผชิญประสบการณ์
ข. ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์
ค. ปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์
ง. รายงานการผลเผชิญประสบการณ์
18. Learning Center หมายถึงอะไร
ก. การเรียนแบบศูนย์การเรียน
ข. การเรียนแบบอิงประสบการณ์
ค. การเรียนแบบบทบาทสมมุติ
ง. การเรียนแบบทดลอง
19. การกำหนดปริมาณ และคุณภาพ ของชิ้นงาน จะปรากฏอยู่ในหัวข้อใดของโครงงาน
ก. รูปแบบของงาน
ข. วัตถุประสงค์
ค. วิธีดำเนินการ
ง. เป้าหมาย
20. ข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้
ก. ครู
ข. แบบทดสอบ
ค. แผนการจัดการเรียนรู้
ง. ผู้เรียนtoyka เมื่อ 23/05/2012 - 22:10


 

PJsan

ขอบคุณครับ ได้ 16 คะแนนครับ


ครูบ้านนอก

ขอบคุณมากๆ ค่ะ เป็นการยากสำหรับครูรุ่นเก่า เพราะวิเคราะห์ข้อสอบไม่ได้ แต่ความตั้งใจในการสอนเด็กๆ ไม่เคยลดลงค่ะ ขอบคุณอีกครั้งที่มอบสิ่งดีๆแก่เพื่อนครู ครูบ้านนอก..

มาศลีนา สานา

ขอบคุณมากค่ะ ขอให้คุณงามความดีที่คุณเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนวงการเดียวกัน ส่งผลให้คุณเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบไป ร่ำรวย มั่งมี สุขสมหวังทุกประการ

ครูนิ่ว

ขอขอบคุณมากค่ะ  ขออวยพรให้ครูสอบผ่านทุกวิชาเลยนะคะ

นา-นา

ขอบคุณค่ะ ลองไปทดสอบแล้ว 17 คะแนน  ข้อ 4  ต้องตอบ ก ค่ะ

ดาหวัน

ขอบคุณนะค้า

วิลาศ ชูภิรมย์

ขอบคุณท่ีแบ่งปันความรู้มาให้ทำข้อสอบไม่ผ่านลงทะเบียนใหม่

สาวชายขอบ

ขอบคุณมากๆคะ:)

pen

ขอบคุณมากค่ะ

ครูตู๋

ขอบคุณมากคะ

ทั่วไป

ขอบคุณค่ะที่แบ่งปัน

ครูแป

ขอบพระคุณมากมากครับสอบ2ครั้งจึงผ่านเพราะที่นี้ขอบพระคุณอย่างสูง  ขอพรที่ประเสริฐ์สุดให้คุณ

witchuda boonsonq

ครูเทห์

ต้องทำให้ได้ดีกว่าเดิม

http://otmial.com

นิรนาม

ขอบ่คุณค่ะ

ครูฉลวย

ขอบคุณมากค่ะ

Page : 1 2 [Next]
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view