http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 2121 สังคมประถม

(อ่าน 26985/ ตอบ 25)

ครูสังคม

เฉลย utq 2121 การสอนสังคมระดับประถมศึกษา


1.ทำไมต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข. เพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เข้าใจการเปลี่ยนแปลง มีความอดทน อดกลั้นยอมรับความแตกต่าง มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

2. “กระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิธีวิจัยเอกสารและหลักฐานอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุ เป็นผล” สอดคล้องกับการศึกษาข้อใด
ค. การศึกษาข้อมูลโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์

3. “ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์”เป็นตัวชี้วัดชั้นปีใดในมาตรฐานใด
ค. มาตรฐาน ส1.1 ป 4/7

4. “กระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิธีวิจัยเอกสารและหลักฐานอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุ เป็นผล” สอดคล้องกับการศึกษาข้อใด
ก. การศึกษาข้อมูลโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์

5. มาตรฐาน ส 3.2 “เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคม” คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรมีคุณภาพอย่างไร
ก. รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง

6. คำว่า “สังคมศาสตร์ กับ สังคมศึกษา” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ข. ต่างกัน เพราะสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์โดยใช้กระบวนการวิทยา ศาสตร์ แต่สังคมศึกษา เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

7. สาระการเรียนรู้แกนกลางหัวข้อ “การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย” เป็นสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นปีใดในมาตรฐานและตัวชี้วัดใด
ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐาน ส2.2 ป 6/3

8. หากตัวชี้วัดกำหนดให้ “อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน” ผู้เรียนควรรู้อะไร
ก. เรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี , พฤติกรรมของผู้บริโภคที่บกพร่อง , คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันตนเอง ครอบครัวและสังคม

9. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่ดีผู้สอนควรมีบทบาทสำคัญอย่างไร
ง. ผู้สอนควรเริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปีพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมาย

10. การออกแบบกิจกรรมควรวิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์อะไรเป็นสำคัญบ้าง
ก. วิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์ของมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด

11. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบตามเวลาเรียนกำหนดแล้ว ผู้สอนควรตรวจสอบข้อมูลใด เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข. จัดทำตารางตรวจสอบตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมดกันการตกหล่น

12. ขั้นตอนสำคัญที่ผู้สอนต้องนำหลักสูตรสู่ผู้เรียนคือขั้นตอนใด
ค. ขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้

13. สาระการเรียนรู้แกนกลางกำหนดหัวข้อให้ “ เรียนรู้เรื่องกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศชาติ ” ผู้สอนต้องกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างไร
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติ

14. องค์ประกอบใดบ้างในหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ที่เป็นองค์ประกอบของการกำหนดตัวชี้วัด
ก. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด , สาระสำคัญ , สาระการเรียนรู้ ,สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน , คุณลักษณะอันพึงประสงค์

15. ในการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงผู้สอนควรดำเนินการอย่างไร
ก. วิเคราะห์หลักสูตรจุดประสงค์การเรียนรู้

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะนั้น ผู้สอนจะสามารถประเมินได้อย่างไร
ก. วิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ กำหนดระดับคะแนนความพึงพอใจ

17. การกำหนดเกณฑ์การประเมินควรกำหนอย่างไรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ง. กำหนดการประเมินแบบหลากหลาย ชัดเจน สัมพันธ์กับการสอนมีข้อมูลหน้าเชื่อถือยุติธรรม

18. การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินจากการวัด ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ ครั้ง การประเมินผลงาน/ชิ้นงานควรมีลักษณะอย่างไร
ก. ประเมินผลงาน/ชิ้นงานทุกครั้ง ต้องกำหนดคุณภาพงาน ตามระดับคะแนน

19. การประเมินเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด ความพึงพอใจในการทำงาน ผู้สอนอาจใช้การประเมินด้วยวิธีใดเพราะเหตุใด
ข. การสัมภาษณ์ เพราะ เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านความคิด ความรู้สึก กระบวนการขั้นตอนในการทำงานจากการถามตอบชัดเจนที่สุด

20. ข้อใดต่อไปนี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมากที่สุด
ค. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด---->ภาระงาน


😎😎

ขอบคุณมากๆๆค่ะ

อินทัศน์

คุณได้อะไรจากการทำแบบนี้  แล้วจะไปสอนให้เด็กนักเรียนซื่อสัตย์  ได้อย่างไร

เพชร

ิิ

ทาทารทามท

ครูตู่

ขอบคุณมากค่ะ  ครูตู่


ญาสุมินทร์

ขอบคุณค่ะ

ครูจินตนา

ขอบคุณมากค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะ

ครูสังคม

ขอบคุณมาก

ครูสุราษฎร์

ขอบคุณค่า  ครูสุราษฎร์

เอม

ขอคำตอบก่อนเรียน หน่วย 1-2-3-4 และหลังเรียน วิชา 2121 เป็นโจทย์แล้วก้อตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

sang

แบมบูบอล

ขอบคุณมากค่ะ


ตกมาหลายรอบแล้ว

สะตอเมืองคอน

ขอบคุณคะขอให้เจริญๆ

ครูผู้รอความหวัง

ขอบคุณมากนะค๊ะ ที่ช่วยเหลือสอบไม่ผ่านมาตั้งน๊าน ๆ

ครูพันธ์ใหม่ ไฟแรง


ขอบคุณมากนะค๊ะ ที่ช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ครูระยอง เมื่อ 14/06/2012 - 08:11


 

ระพี

ขอบคุณคะ น้ำใจงามจัง


ครูนครพนม

ขอบคุณที่สอบผ่าน

มาขอ

ส่งศรี

ขอบคุณมากๆคะ่ตกมา 2 รอบแล้ว

ครูพร

ขอขอบพระคุณมีประโยชน์ต่อครูไม่ใช่เอกมากเลยค่ะ  

Page : 1 2 [Next]
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view