http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 2112

(อ่าน 12532/ ตอบ 5)

ครูข้าวเหนียว

เฉลยข้อสอบ utq 2112 (ครูนก) 1. ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านใดบ้าง
ก. ความรู้ ความเข้าใจ จิตวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข. ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์
ค. ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง. ความรู้ ความเข้าใจ ความคงทนในการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


2. การศึกษาทำให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ในฐานะท่านเป็นครูวิทยาศาสตร์ท่านควรจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอย่างไรบ้าง


ก. จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นเนื้อหาเฉพาะทางเชิงลึก
ข. จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในขอบเขตของวิทยาศาสตร์
ค. จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อมวลมนุษย์และสภาพแวดล้อม

 


3. พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็นการใช้ทักษะการสังเกตเป็นหลัก


ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งเตือนว่าวันพรุ่งนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกเท่าตัว
ข. เด็กหญิงสมพรสามารถบอกเหตุผลในการใช้บีกเกอร์แทนกระบอกตวงได้อย่างถูกต้อง
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานระดับน้ำที่ท่วมที่หน้าศาลากลางจังหวัดว่าสูงขึ้นอีก 10 เซนติเมตร
ง. เด็กชายสุดใจสามารถบรรยายคุณสมบัติของมะนาวให้เด็กหญิงพิมพ์ใจเห็นถึงความแตกต่างกับสมบัติของส้มเขียวหวานได้อย่างชัดเจน

 


4. ในการทดลองเรื่องการสังเกตการลุกไหม้ของเทียนไข ข้อใดเป็นคำตอบที่ไม่ได้เกิดจากการสังเกต


ก. เปลวไฟเป็นรูปวงรี มี 4 ชั้น
ข. ถ้าไม่มีแก๊สออกชิเจนเทียนจะดับ
ค. เทียนไขจะเริ่มละลาย แล้วหยดลงตามลำเทียน
ง. เมื่อจุดเทียนไข ไส้เทียนจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำ

 


5. ถ้าต้องการทดสอบว่า “แสงมีผลต่อจำนวนไข่ของเป็ด” ตัวแปรต้น คือ


ก. แสง
ข. พันธุ์เป็ด
ค. จำนวนไข่
ง. อาหารเป็ด

 


6. ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด
3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4. วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา
การจัดทำคำอธิบายรายวิชา มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง


ก. 4 3 2 1
ข. 1 2
ค. 1 2 3 4
ง. 1 2 3

 


7. ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด
3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4. วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา
การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง


ก. 1 2 3 4
ข. 4 3 2 1
ค. 3 4
ง. 2 3 4

 


8. ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 8
1. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้
4. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลผลิต
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง


ก. 1 2 3 4
ข. 2 1 4 3
ค. 3 4 2 1
ง. 2 3 4 1

 


9. เพราะเหตุใดผู้สอนจึงต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง


ก. เพื่อให้ผู้เรียนรับทราบว่าจะเรียนเนื้อหาอะไร
ข. เพื่อเป็นการจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเตรียมตัวล่วงหน้า
ค. เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามจุดประสงค์
ง. เพื่อให้เป็นไปตามระบบของโรงเรียนที่กำหนดไว้

 


10. การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในข้อใดที่สามารถนำผลไปปรับปรุงการสอน หรือวางแผนการสอนในครั้งต่อไป


ก. พฤติกรรมของผู้เรียนในขั้นตอนการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
ค. ขั้นวัดผล
ง. ขั้นสรุป

 


11. เทคนิค POE และ วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ขั้นตอนใดที่มีความคล้ายคลึงกัน


ก. การทำนายและการสร้างความสนใจ
ข. การสังเกตและการสำรวจและค้นหา
ค. การอธิบายและการสำรวจและค้นหา
ง. การสังเกตและการอธิบายและลงข้อสรุป

 


12. ท่านคิดว่าขั้นตอนใดของเทคนิค POE เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด


ก. การอธิบาย
ข. การสังเกต
ค. การทำนาย
ง. การอธิบายและลงข้อสรุป

 


13. ขั้นตอนใดของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ


ก. ขั้นประเมิน
ข. ขั้นขยายความรู้
ค. ขั้นสำรวจและค้นหา
ง. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

 


14. คุณภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครอบคลุมด้านใดบ้างก. ความรู้ ความคิด ความคงทนในการเรียนรู้
ข. ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ค. ความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ จิตวิทยาศาสตร์
ง. ความรู้ ความคิด จิตวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล


 


15. ทฤษฎีการเรียนรู้ใดที่เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง และการเรียนรู้เรื่องใหม่มีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม

ก. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก (theory of cognitive development) ของ Piaget
ข. การเรียนรู้อย่างมีความหมายของ David P. Ausubel
ค. การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (discovery learning)
ง. ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (constructivism)


 


16. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ก. ให้ครูทราบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและความคิดอย่างไร
ข. พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู
ค. พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ง. ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน


 


17. “หัวใจของการวัดผล คือความเชื่อถือได้ของค่าคะแนน” ความเชื่อถือได้มาจากข้อใด

ก. มีความตรง(validity) ค่า/คะแนนตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด
ข. มีความเที่ยง(reliability) ค่า/คะแนนไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ค. มีความเป็นปรนัย(objectivity) ค่า/คะแนนที่ผู้ตรวจให้คะแนนได้เท่าเดิมทุกครั้ง
ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค


 


18. ข้อใดเป็นการประเมินผล

ก. แดงสอบวิชาเคมีได้ 100 คะแนน
ข. ดำส่งผลงานได้ครบทุกชิ้นตามกำหนดเวลา
ค. ครูชมว่าสมชายมี กิริยา มารยาทที่เป็นแบบย่างที่ดี
ง. โอ๊ดสอบได้ 40 คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ครูจึงให้สอบซ่อม


 


19. เครื่องมือวัดผลข้อใด ไม่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการประเมินผล

ก. แบบประเมิน กับ การร่วมกิจกรรม
ข. แบบทดสอบ กับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค. แบบสัมภาษณ์ กับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ง. แบบสังเกตกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์20. ข้อใดเป็นความแตกต่างของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551    
ก. ระดับชาติ
ข. ระดับชั้นเรียน
ค. ระดับเขตพื้นที่
ง. ระดับสถานศึกษา1ก  2ง  3ข  4ค  5ข  6ข  7ค 8ก 9ง 10ก
11 ก 12ข 13ง 14ง 15ก 16ก 17ง 18ง 19ก 20ข


 ครูน้อย

ตอบตามคุณบอกแต่ทำไมไม่ผ่าน ไม่ทราบว่าคุณได้เท่าไหร่ไม่เห็นบอกเลย

ann

เฉลย คะนะ 20 ได้ 7 ข้อ ไม่ผ่าน


เห็นงูตัวสีดำ

ตก

ครูคอม

ขอพระคุณมากสำหรับความอนุเคราะห์

ครูโนนดินแดง

ขอบคุณหลายๆเด้อ

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view