http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 2301

(อ่าน 15747/ ตอบ 9)

วีรพงษ์

ข้อสอบ utq 2301 การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ หลังเรียน 18/20

1. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของผู้นำที่มุ่งด้านมิตรสัมพันธ์
ก. การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ  ข. การกำหนดวิธีการทำงาน
ค. การยอมรับถึงความรู้สึก ความคิด           ง. การกำหนดบทบาทของผู้นำและผู้ตาม


2. การบริหารงานวิชาการยุคใหม่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เน้นการสอน                        ข. บริหารการเปลี่ยนแปลง
ค. สร้างองค์ความรู้ต้วยตนเอง ง. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม


3. ข้อใดที่บ่งชี้บทบาทหน้าที่ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามากที่สุด
ก. มาตรฐาน            ข. ระดับเงินเดือน           ค. คุณวุฒิ           ง. วัยวุฒิ


4. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญที่สุดของผู้บริหารในการเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน
ก. ให้ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ข. ให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการสอนคณิตศาสตร์
ค. ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ
ง. ให้ครูเข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


5. ข้อใดที่ไม่ใช่แนวทางการจัดการศึกษาของการปฏิรูปการศึกษา
ก. เป้าหมาย             ข. วิสัยทัศน์                 ค. การพยากรณ์อนาคต        ง. การจัดการ


6. ข้อใดที่ไม่ใช่แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ก. ความแตกต่างระหว่างบุคคล       ข. ความรู้             ค. ชาตินิยม               ง. การบูรณาการ


7. การประกันคุณภาพภายนอกตามกฎหมายการศึกษาต้องดำเนินการทุก ๆ ครั้ง : ปี
ก. 1 ปี        ข. 2 ปี        ค. 3 ปี        ง. 5 ปี


8. การรายงานประจำปีตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เรียกชิ่อย่อตามข้อใด
ก. SAR      ข. PAR      ค. ASR       ง. SSR


9. ข้อใดที่ไม่ใช่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสถานศึกษา
ก. มีระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และระบบเครือข่ายภายใน ในสถานศึกษา
ข. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียน การสอน
ค. มีการจัดห้องเรียนที่หลากหลาย เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ง. มีอุปกรณ์ที่มีราคาแพง


10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่จำเป็นต้องมีส่วนประกอบตามข้อใด
ก. คอมพิวเตอร์      ข. ซอฟแวร์       ค. ผู้ใช้        ง. เอกสารทำการ


11. ข้อใดไม่ใช่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก. โทรศัพท์       ข. คอมพิวเตอร์        ค. แฟกซ์       ง. แบตเตอรี่


12. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร
ก. ผู้รับข่าวสาร     ข. ผู้ส่งข่าวสาร     ค. ข้อมูลข่าวสาร     ง. ผู้ประสานการสื่อสาร


13. ทุกข้อเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ยกเว้นข้อใด
ก. มีความตระหนักถึงกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียน
ข. มีความตระหนักถึงความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ง. มีความรู้ในทฤษฎีและปรัชญาของหลักสูตร


14. ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ก. ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมในการพัฒนาหลักสูตร
ข. ให้คำแนะนำแก่ครูในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
ค. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ง. ตัดสินใจที่ถูกต้องในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน


15. ทุกข้อเป็นบทบาทของผู้บริหารในฐานะเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอน ยกเว้นข้อใด
ก. จะต้องกระตุ้นให้ครูได้ให้ความสนใจกับพัฒนาการทุก ๆ ด้านของนักเรียน
ข. จะต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน
ค. จะต้องช่วยให้เกิดบูรณาการประสบการณ์ทั้งมวลของนักเรียน
ง. จะต้องส่งเสริมสมรรถภาพในการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น


16. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน
ก. การกำหนดจุดมุ่งหมายของการสอน        ข. การเตรียมความพร้อมในการเรียน
ค. การนำเข้าสู่บทเรียน                                 ง. การดำเนินการสอน


17. ข้อใดเป็นขั้นตอนของ R ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบ P-A-O-R
ก. การสำรวจปัญหาและจัดทำแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน
ข. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ
ค. การประเมิน ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา
ง. การปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหา


18. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ก. การปฏิบัติงานที่ตรงตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและครู
ข. ผู้เรียนบรรลุตามที่หลักสูตรต้องการ
ค. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู
ง. การพัฒนาการสอนของครู
 
19. การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จะเป็นประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
ก. ได้ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ข. ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา
ค. ได้ทฤษฎีมาเป็นฐานในการแก้ปัญหา
ง. ได้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา


20. ข้อใดเป็นผลพลอยได้จากการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ก. รายงานวิจัยของผู้บริหารและครู
ข. ความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน
ค. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
ง. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรม


ดวง

ขอบคุณมากสำหรับความเอื้อเฟื้อที่ท่านมอบให้

นพล

ขอบคุุณมากมายเลยครับ

ศรัญญา

ขอบคุณมากค่ะ

ดดด

ขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขในทุกเรื่อง

ประเสริฐ

ขอบคุณมากๆๆ  ครับ

นายชัสิทธิ์ พันสูงเนิน

วยมยส

ตรงไหนครับ


 

วิชิต

ขอบคุณครับ

วิภา

ขอบคุณคะที่แบ่งปันกัน

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view