http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 2122 สังคมมัธยม

(อ่าน 10420/ ตอบ 14)

นภาวรรณ

ข้อสอบเฉลย UTQ 2122 สังคมมัธยม ค่ะ


หน่วยที่ 1   ค ก ข ค ง     ได้  4
หน่วยที่ 2  ค ค ค ข ค     ได้  3
หน่วยที่ 3  ข ง ค ง ก      ได้  3
หน่วยที่ 4  ก ง ง ข ง      ได้  4
หน่วยที่ 5  ง ง ก ง ก      ได้  4
หน่วยที่ 5 ค ค ก ง ค      ได้  3

หลังเรียน 20/20
1.ข   2.ง   3.ง   4.ค   5.ค   6.ง   7.ง   8.ข   9.ก   10.ง   11.ง   12.ง   13.ง   14.ง   15.ค   16.ก   17.ค   18.ง   19.ก   20.ข


ทรายระยอง


ครูประถม

1. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติคือข้อใด


. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้


2. การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษาของผู้เรียนในข้อใดถูกต้อง


. นำกรณีตัวอย่างมาวิเคราะห์หรืออภิปราย


3. คำถามใดที่เร้าใจเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเรื่องอาชีพในท้องถิ่นในสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์


. ถูกทุกข้อ


4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ


ดำเนินชีวิตในสังคม สอดคล้องกับกิจกรรมในข้อใด


. ผู้เรียนดำเนินงานนิทรรศการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พลเมืองดีวิถีอาเซียน


สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2”


. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง


6. การจัดกิจกรรมแบบใดที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาสภาพท้องถิ่นมาก


ที่สุด


. ทัศนศึกษาท้องถิ่นเพื่อศึกษาปัญหา


7. ข้อใดเป็นคำถามปลายเปิดในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม


. เพราะเหตุใดศาสนาคริสต์จึงเผยแผ่ไปกว้างขวางทั่วโลก


8. หลักฐานใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นในสาระประวัติศาสตร์


. สารานุกรม


9. ลักษณะเนื้อหาความรู้ในสาระทางภูมิศาสตร์ข้อใดสัมพันธ์ถูกต้อง


. ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ภูมิศาสตร์ของพื้นที่


10. รูปแบบการเรียนรู้แบบใดที่สอดคล้องกับสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์มากที่สุด


. การจัดทัศนศึกษา


11. กิจกรรมใดถือเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบ


ประชาธิปไตยของผู้เรียน


. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง


12. ข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดสัมพันธ์กับสาระภูมิศาสตร๊น้อยที่สุด


. สังเคราะห์สำนวนภาษาถิ่น โครงสร้างของสังคม


13. ข้อมูลในข้อใดที่สอดคล้องกับสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์


. ต้นฤดูหนาวความต้องการชุดกันหนาวสูงคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาชุดกัน


หนาว


14. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์


. สัตว์ประจำท้องถิ่น พืชพรรณธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสาระภูมิศาสตร์


15. วิธีการทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน


. การสัมมนา- เน้นบทบาทของผู้ควบคุมการสัมมนา


16. กิจกรรมการเรียนรู้ใดที่ไม่สอดคล้องกับการสอนสาระประวัติศาสตร์


. การท่องจำคำจำกัดความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์


17. เหตุผลใดสำคัญที่สุดที่จะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้


. วางแผนแยกกลุ่มการสอนตามความสามารถของผู้เรียน


18. เหตุการณ์ในข้อใดสอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ


วัฒนธรรมที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้


. ถูกทุกข้อ


19. ข้อมูลใดไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ครูควรรู้จักเพื่อใช้สอน


ประวัติศาสตร์ไทย


. บันทึกการทำผิดกฎหมายจราจรของบุคคล


20. คำถามในข้อใดน่าจะทำให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ความรู้ได้


มากกว่าข้ออื่น ๆในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม


. การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนจะช่วยสังคมได้อย่างไร

ชมภู

ขอเฉลยแบบละเอียดค่ะ

ศุภิกา

ขอบคุณมากค่ะ

ชีวิต

ขอบคุณมากๆครับ

ครูผู้ช่วย


1. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติคือข้อใด
ก. การทำโครงการสอนข. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ค. การจัดตารางสอนง. การจัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้2. การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษาของผู้เรียนในข้อใดถูกต้อง
ก. นำกรณีตัวอย่างมาปฏิบัติตามทุกกรณีข. นำกรณีตัวอย่างมาวิเคราะห์หรืออภิปรายค. กรณีตัวอย่างก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในทางที่ดีเสมอง. กรณีตัวอย่างต้องเป็นสิ่งที่ครูจัดหาให้ผู้เรียน3. คำถามใดที่เร้าใจเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเรื่องอาชีพในท้องถิ่นในสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์
ก. ทราบหรือไม่ว่าRay Kroc เจ้าของธุรกิจร้านแมคโดนัลด์ที่มีสาขาทั่วโลกเริ่มธุรกิจด้วยการเป็นพนักงานขายริบบิ้นข. ทราบหรือไม่ว่าชาวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างตึกราคาหลายล้านเพื่อให้นกนางแอ่นเข้าไปอาศัยเพื่อทำรังค. ทราบหรือไม่ว่าคุณตัน ภาสกรนทีนักธุรกิจชาเขียวเคยขายหนังสือพิมพ์ที่ท่ารถในต่างจังหวัดมาก่อนง. ถูกทุกข้อ4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สอดคล้องกับกิจกรรมในข้อใด
ก. ผู้เรียนอ่านขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านเสียงตามสายในชุมชนข. ผู้เรียนดำเนินงานนิทรรศการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พลเมืองดีวิถีอาเซียนค. ผู้สอนเล่านิทานอิสปเรื่องเต่ากับกระต่ายให้ผู้เรียนได้ฟังเพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมง. ผู้เรียนตอบคำถามในใบงานโดยหาคำตอบจากใบความรู้ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้อ่าน5. รูปแบบการสอนแบบใดที่เหมาะกับการสอนเรื่อง โฮจิมินห์กับประเทศเวียดนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2”
ก. รูปแบบการสอนแบบทดลองข. การสอนโดยใช้ทัศนศึกษาค. การสอนแบบสาธิตง. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง6. การจัดกิจกรรมแบบใดที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาสภาพท้องถิ่นมากที่สุด
ก. ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ข. เชิญวิทยากรมาบรรยายในชั้นเรียนค. ทัศนศึกษาท้องถิ่นเพื่อศึกษาปัญหาง. ศึกษาปัญหาผ่านเว็บไซต์7. ข้อใดเป็นคำถามปลายเปิดในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ก. คำว่า นบีในศาสนาอิสลามหมายถึงอะไรข. พระพุทธเจ้าประสูติ ณ เมืองใดค. เพราะเหตุใดศาสนาคริสต์จึงเผยแผ่ไปกว้างขวางทั่วโลกง. คัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไร8. หลักฐานใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นในสาระประวัติศาสตร์
ก. ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ข. สารานุกรมค. หนังสืออัตชีวประวัติง. โบราณวัตถุที่สร้างในยุคนั้นๆ9. ลักษณะเนื้อหาความรู้ในสาระทางภูมิศาสตร์ข้อใดสัมพันธ์ถูกต้อง
ก. ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ข. ภูมิศาสตร์กายภาพ บทบาทมนุษย์ในสังคมค. เทคนิคทางภูมิศาสตร์- เศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์ง. ภูมิศาสตร์มนุษย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์10. รูปแบบการเรียนรู้แบบใดที่สอดคล้องกับสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์มากที่สุด
ก. การบรรยายข. การทดลองค. การใช้บทเรียนโปรแกรมง. การจัดทัศนศึกษา11. กิจกรรมใดถือเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของผู้เรียน
ก. ผู้สอนและผู้เรียนวางแผนทัศนศึกษาศาลอาญาเพื่อเรียนรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมข. ผู้เรียนตอบคำถามผ่านกระทู้ที่ครูตั้งขึ้นค. ผู้เรียนเลือกการวิพากษ์ วิจารณ์ข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง12. ข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดสัมพันธ์กับสาระภูมิศาสตร๊น้อยที่สุด
ก. พื้นดิน พื้นโลกข. พืชพรรณธรรมชาติ สัตว์ประจำท้องถิ่นค. วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ง. สังเคราะห์สำนวนภาษาถิ่น โครงสร้างของสังคม13. ข้อมูลในข้อใดที่สอดคล้องกับสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์
ก. ต้นฤดูหนาวความต้องการชุดกันหนาวสูงคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาชุดกันหนาวข. ในฤดูฝนมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชนเมื่อพระสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัดค. ความเป็นมาของปราสาทหินพิมายน่าสนใจต่อการศึกษามากง. กฎหมายให้ความคุ้มครองบุคคลเท่าเทียมกัน14. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์
ก. สัตว์ประจำท้องถิ่น พืชพรรณธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสาระภูมิศาสตร์ข. ภาวะโลกร้อนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาระภูมิศาสตร์ค. ครูเป็นผู้กำหนดประเด็นการวิจัยในสาระภูมิศาสตร์ง. นักภูมิศาสตร์ไม่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม15. วิธีการทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน
ก. การออกภาคสนาม-ใช้แผนที่ เข็มทิศ และอื่น ๆข. การสัมภาษณ์-ถามด้วยวาจา แบบสอบถามค. การสัมมนา- เน้นบทบาทของผู้ควบคุมการสัมมนาง. การวิจัย เน้นการได้องค์ความรู้ใหม่16. กิจกรรมการเรียนรู้ใดที่ไม่สอดคล้องกับการสอนสาระประวัติศาสตร์
ก. วาดภาพจินตนาการเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ข. ทำโครงงานประวัติท้องถิ่นค. การท่องจำคำจำกัดความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ง. อ่านพงศาวดารบางตอนเพื่ออภิปราย17. เหตุผลใดสำคัญที่สุดที่จะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้
ก. วางแผนออกข้อสอบให้เหมาะกับผู้เรียนข. วางแผนจัดสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนค. วางแผนแยกกลุ่มการสอนตามความสามารถของผู้เรียนง. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน18. เหตุการณ์ในข้อใดสอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
ก. การระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่สหรัฐอเมริกาข. วิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยค. วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศกรีซง. ถูกทุกข้อ19. ข้อมูลใดไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ครูควรรู้จักเพื่อใช้สอนประวัติศาสตร์ไทย
ก. พระราชพงศาวดารฉบับต่าง ๆข. สารานุกรมไทยฉบับต่าง ๆค. บันทึกข้อมูลชาวต่างชาติในราชสำนักสยามง. บันทึกการทำผิดกฎหมายจราจรของบุคคล20. คำถามในข้อใดน่าจะทำให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ความรู้ได้ มากกว่าข้ออื่น ๆในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
ก. สิทธิมนุษยชนแปลว่าอะไรข. สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับใครค. สิทธิมนุษยชนสัมพันธ์กับองค์กรใดบ้างง. การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนจะช่วยสังคมได้อย่างไร
 


jj

ข้อสอบเปลี่ยนแล้วค่ะ ทำแล้วไม่ผ่าน

เดือน

ขอบคุณค่ะ


กาญจนา

ขอบคุณมากๆๆnualchan

thank you so much, you are so kind person, I don't care to copy it from you, that's one of Thai's personality.


 

ผ่านค่ะ

ผ่านแล้วค่ะ20คะแนนผ่านอย่างแรงค่ะขอบคุณค่ะ

ผ่านแล้ว

ขอบคุณค่า

คำสอน

เราลอกท่าน ก็เหมือนกับเรายอมรับว่า นักการเมืองจะโกงบ้างช่างเขาขอให้เราได้ประโยชน์ อามิตาพุทธ

กุลจิรา ส่งเสริม

เป็นอีกแนวทางหนึ่ง  ขอบคุณค่ะ


 

ขาจร

ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view