http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

ส่งเกษียณ ผอ. ทัวร์ลาวใต้

 เรียน ป.เอก CEU ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 2122 สังคมมัธยม

(อ่าน 10290/ ตอบ 14)

นภาวรรณ

ข้อสอบเฉลย UTQ 2122 สังคมมัธยม ค่ะ


หน่วยที่ 1   ค ก ข ค ง     ได้  4
หน่วยที่ 2  ค ค ค ข ค     ได้  3
หน่วยที่ 3  ข ง ค ง ก      ได้  3
หน่วยที่ 4  ก ง ง ข ง      ได้  4
หน่วยที่ 5  ง ง ก ง ก      ได้  4
หน่วยที่ 5 ค ค ก ง ค      ได้  3

หลังเรียน 20/20
1.ข   2.ง   3.ง   4.ค   5.ค   6.ง   7.ง   8.ข   9.ก   10.ง   11.ง   12.ง   13.ง   14.ง   15.ค   16.ก   17.ค   18.ง   19.ก   20.ข


ทรายระยอง


ครูประถม

1. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติคือข้อใด


. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้


2. การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษาของผู้เรียนในข้อใดถูกต้อง


. นำกรณีตัวอย่างมาวิเคราะห์หรืออภิปราย


3. คำถามใดที่เร้าใจเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเรื่องอาชีพในท้องถิ่นในสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์


. ถูกทุกข้อ


4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ


ดำเนินชีวิตในสังคม สอดคล้องกับกิจกรรมในข้อใด


. ผู้เรียนดำเนินงานนิทรรศการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พลเมืองดีวิถีอาเซียน


สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2”


. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง


6. การจัดกิจกรรมแบบใดที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาสภาพท้องถิ่นมาก


ที่สุด


. ทัศนศึกษาท้องถิ่นเพื่อศึกษาปัญหา


7. ข้อใดเป็นคำถามปลายเปิดในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม


. เพราะเหตุใดศาสนาคริสต์จึงเผยแผ่ไปกว้างขวางทั่วโลก


8. หลักฐานใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นในสาระประวัติศาสตร์


. สารานุกรม


9. ลักษณะเนื้อหาความรู้ในสาระทางภูมิศาสตร์ข้อใดสัมพันธ์ถูกต้อง


. ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ภูมิศาสตร์ของพื้นที่


10. รูปแบบการเรียนรู้แบบใดที่สอดคล้องกับสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์มากที่สุด


. การจัดทัศนศึกษา


11. กิจกรรมใดถือเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบ


ประชาธิปไตยของผู้เรียน


. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง


12. ข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดสัมพันธ์กับสาระภูมิศาสตร๊น้อยที่สุด


. สังเคราะห์สำนวนภาษาถิ่น โครงสร้างของสังคม


13. ข้อมูลในข้อใดที่สอดคล้องกับสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์


. ต้นฤดูหนาวความต้องการชุดกันหนาวสูงคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาชุดกัน


หนาว


14. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์


. สัตว์ประจำท้องถิ่น พืชพรรณธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสาระภูมิศาสตร์


15. วิธีการทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน


. การสัมมนา- เน้นบทบาทของผู้ควบคุมการสัมมนา


16. กิจกรรมการเรียนรู้ใดที่ไม่สอดคล้องกับการสอนสาระประวัติศาสตร์


. การท่องจำคำจำกัดความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์


17. เหตุผลใดสำคัญที่สุดที่จะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้


. วางแผนแยกกลุ่มการสอนตามความสามารถของผู้เรียน


18. เหตุการณ์ในข้อใดสอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ


วัฒนธรรมที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้


. ถูกทุกข้อ


19. ข้อมูลใดไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ครูควรรู้จักเพื่อใช้สอน


ประวัติศาสตร์ไทย


. บันทึกการทำผิดกฎหมายจราจรของบุคคล


20. คำถามในข้อใดน่าจะทำให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ความรู้ได้


มากกว่าข้ออื่น ๆในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม


. การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนจะช่วยสังคมได้อย่างไร

ชมภู

ขอเฉลยแบบละเอียดค่ะ

ศุภิกา

ขอบคุณมากค่ะ

ชีวิต

ขอบคุณมากๆครับ

ครูผู้ช่วย






























































































































1. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติคือข้อใด




ก. การทำโครงการสอน



ข. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้



ค. การจัดตารางสอน



ง. การจัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้



2. การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษาของผู้เรียนในข้อใดถูกต้อง




ก. นำกรณีตัวอย่างมาปฏิบัติตามทุกกรณี



ข. นำกรณีตัวอย่างมาวิเคราะห์หรืออภิปราย



ค. กรณีตัวอย่างก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในทางที่ดีเสมอ



ง. กรณีตัวอย่างต้องเป็นสิ่งที่ครูจัดหาให้ผู้เรียน



3. คำถามใดที่เร้าใจเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเรื่องอาชีพในท้องถิ่นในสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์




ก. ทราบหรือไม่ว่าRay Kroc เจ้าของธุรกิจร้านแมคโดนัลด์ที่มีสาขาทั่วโลกเริ่มธุรกิจด้วยการเป็นพนักงานขายริบบิ้น



ข. ทราบหรือไม่ว่าชาวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างตึกราคาหลายล้านเพื่อให้นกนางแอ่นเข้าไปอาศัยเพื่อทำรัง



ค. ทราบหรือไม่ว่าคุณตัน ภาสกรนทีนักธุรกิจชาเขียวเคยขายหนังสือพิมพ์ที่ท่ารถในต่างจังหวัดมาก่อน



ง. ถูกทุกข้อ



4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สอดคล้องกับกิจกรรมในข้อใด




ก. ผู้เรียนอ่านขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านเสียงตามสายในชุมชน



ข. ผู้เรียนดำเนินงานนิทรรศการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พลเมืองดีวิถีอาเซียน



ค. ผู้สอนเล่านิทานอิสปเรื่องเต่ากับกระต่ายให้ผู้เรียนได้ฟังเพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรม



ง. ผู้เรียนตอบคำถามในใบงานโดยหาคำตอบจากใบความรู้ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้อ่าน



5. รูปแบบการสอนแบบใดที่เหมาะกับการสอนเรื่อง โฮจิมินห์กับประเทศเวียดนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2”




ก. รูปแบบการสอนแบบทดลอง



ข. การสอนโดยใช้ทัศนศึกษา



ค. การสอนแบบสาธิต



ง. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง



6. การจัดกิจกรรมแบบใดที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาสภาพท้องถิ่นมากที่สุด




ก. ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์



ข. เชิญวิทยากรมาบรรยายในชั้นเรียน



ค. ทัศนศึกษาท้องถิ่นเพื่อศึกษาปัญหา



ง. ศึกษาปัญหาผ่านเว็บไซต์



7. ข้อใดเป็นคำถามปลายเปิดในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม




ก. คำว่า นบีในศาสนาอิสลามหมายถึงอะไร



ข. พระพุทธเจ้าประสูติ ณ เมืองใด



ค. เพราะเหตุใดศาสนาคริสต์จึงเผยแผ่ไปกว้างขวางทั่วโลก



ง. คัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไร



8. หลักฐานใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นในสาระประวัติศาสตร์




ก. ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์



ข. สารานุกรม



ค. หนังสืออัตชีวประวัติ



ง. โบราณวัตถุที่สร้างในยุคนั้นๆ



9. ลักษณะเนื้อหาความรู้ในสาระทางภูมิศาสตร์ข้อใดสัมพันธ์ถูกต้อง




ก. ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ภูมิศาสตร์ของพื้นที่



ข. ภูมิศาสตร์กายภาพ บทบาทมนุษย์ในสังคม



ค. เทคนิคทางภูมิศาสตร์- เศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์



ง. ภูมิศาสตร์มนุษย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



10. รูปแบบการเรียนรู้แบบใดที่สอดคล้องกับสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์มากที่สุด




ก. การบรรยาย



ข. การทดลอง



ค. การใช้บทเรียนโปรแกรม



ง. การจัดทัศนศึกษา



11. กิจกรรมใดถือเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของผู้เรียน




ก. ผู้สอนและผู้เรียนวางแผนทัศนศึกษาศาลอาญาเพื่อเรียนรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรม



ข. ผู้เรียนตอบคำถามผ่านกระทู้ที่ครูตั้งขึ้น



ค. ผู้เรียนเลือกการวิพากษ์ วิจารณ์ข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ



ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง



12. ข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดสัมพันธ์กับสาระภูมิศาสตร๊น้อยที่สุด




ก. พื้นดิน พื้นโลก



ข. พืชพรรณธรรมชาติ สัตว์ประจำท้องถิ่น



ค. วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์



ง. สังเคราะห์สำนวนภาษาถิ่น โครงสร้างของสังคม



13. ข้อมูลในข้อใดที่สอดคล้องกับสาระที่ 3เศรษฐศาสตร์




ก. ต้นฤดูหนาวความต้องการชุดกันหนาวสูงคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาชุดกันหนาว



ข. ในฤดูฝนมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชนเมื่อพระสงฆ์ต้องจำพรรษาที่วัด



ค. ความเป็นมาของปราสาทหินพิมายน่าสนใจต่อการศึกษามาก



ง. กฎหมายให้ความคุ้มครองบุคคลเท่าเทียมกัน



14. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์




ก. สัตว์ประจำท้องถิ่น พืชพรรณธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสาระภูมิศาสตร์



ข. ภาวะโลกร้อนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาระภูมิศาสตร์



ค. ครูเป็นผู้กำหนดประเด็นการวิจัยในสาระภูมิศาสตร์



ง. นักภูมิศาสตร์ไม่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม



15. วิธีการทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน




ก. การออกภาคสนาม-ใช้แผนที่ เข็มทิศ และอื่น ๆ



ข. การสัมภาษณ์-ถามด้วยวาจา แบบสอบถาม



ค. การสัมมนา- เน้นบทบาทของผู้ควบคุมการสัมมนา



ง. การวิจัย เน้นการได้องค์ความรู้ใหม่



16. กิจกรรมการเรียนรู้ใดที่ไม่สอดคล้องกับการสอนสาระประวัติศาสตร์




ก. วาดภาพจินตนาการเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์



ข. ทำโครงงานประวัติท้องถิ่น



ค. การท่องจำคำจำกัดความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์



ง. อ่านพงศาวดารบางตอนเพื่ออภิปราย



17. เหตุผลใดสำคัญที่สุดที่จะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้




ก. วางแผนออกข้อสอบให้เหมาะกับผู้เรียน



ข. วางแผนจัดสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน



ค. วางแผนแยกกลุ่มการสอนตามความสามารถของผู้เรียน



ง. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน



18. เหตุการณ์ในข้อใดสอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้




ก. การระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่สหรัฐอเมริกา



ข. วิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย



ค. วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศกรีซ



ง. ถูกทุกข้อ



19. ข้อมูลใดไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ครูควรรู้จักเพื่อใช้สอนประวัติศาสตร์ไทย




ก. พระราชพงศาวดารฉบับต่าง ๆ



ข. สารานุกรมไทยฉบับต่าง ๆ



ค. บันทึกข้อมูลชาวต่างชาติในราชสำนักสยาม



ง. บันทึกการทำผิดกฎหมายจราจรของบุคคล



20. คำถามในข้อใดน่าจะทำให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ความรู้ได้ มากกว่าข้ออื่น ๆในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม




ก. สิทธิมนุษยชนแปลว่าอะไร



ข. สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับใคร



ค. สิทธิมนุษยชนสัมพันธ์กับองค์กรใดบ้าง



ง. การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนจะช่วยสังคมได้อย่างไร




 


jj

ข้อสอบเปลี่ยนแล้วค่ะ ทำแล้วไม่ผ่าน

เดือน

ขอบคุณค่ะ


กาญจนา

ขอบคุณมากๆๆ



nualchan

thank you so much, you are so kind person, I don't care to copy it from you, that's one of Thai's personality.


 

ผ่านค่ะ

ผ่านแล้วค่ะ20คะแนนผ่านอย่างแรงค่ะขอบคุณค่ะ

ผ่านแล้ว

ขอบคุณค่า

คำสอน

เราลอกท่าน ก็เหมือนกับเรายอมรับว่า นักการเมืองจะโกงบ้างช่างเขาขอให้เราได้ประโยชน์ อามิตาพุทธ

กุลจิรา ส่งเสริม

เป็นอีกแนวทางหนึ่ง  ขอบคุณค่ะ


 

ขาจร

ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 500 KB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« August 2015»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view